Vida Šumperk

Služba poskytuje sociální služby a další integrační, rehabilitační a vzdělávací programy pro osoby s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením. Tým je tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Služby jsou poskytovány v terénu (tj. pracovníci dojíždějí za klienty do psychiatrických zařízení) i v konzultačních hodinách v kanceláři centra. V centrech není poskytována psychoterapie, právní poradenství, ubytování, finanční půjčky.

VIZDOM – Regionální tým Blansko a okolí

Včasné intervence se zaměřují na podporu lidí, u kterých se brzy může rozvinout závažné duševní onemocnění, nebo se již projevilo prvními symptomy. Cílem včasných intervencí je co nejdříve poskytnout klientovi a jeho blízkým odbornou pomoc, tzn. individuální a rodinné poradenství, psychoterapii, podporu ve škole a v práci, farmakoterapii nebo psychoedukaci.

Práh Jižní Morava

Služba poskytujíc péči pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním s psychotickými nebo afektivními poruchami. Služba poskytuje chráněné bydlení a pomáhá řešit krizové situace. Disponuje terénním týmem.

Tým včasné podpory (Práh)

Tým složený z case manažerů (psych. sestry, sociální pracovník), psychologů a konzultujícího pedopsychiatra, je zaměřený na děti a dospívající (11-19 let) v Brně, kteří se poprvé dostávají do kontaktu s psychiatrií, nebo existuje obava, že by se u nich mohly rozvíjet vážné duševní potíže.

NZDM Lavina

NZDM pomocí individuálního přístupu, pomáháme dětem a mládeži ve věku 6 až 26 let, která se pohybuje v Brně. Usiluje o začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života svých klientů, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (nefunkční vztahy v rodině či s vrstevníky, nevhodné řešení konfliktních situací, rizikové chování, nízká motivace ke vzdělání, nemožnost se realizovat aj.). Poskytuje klientům informace, podporu, pomoc a předchází tak sociálnímu vyloučení. Jejich cílem je rozvoj takových dovedností a schopností, které povedou ke zlepšení kvality jejich budoucího života a podpoří jejich zařazení do společnosti; umožní jim kriticky přemýšlet a samostatně se rozhodovat nad svou situací.

NZDM Znojmo

Klub Coolna Znojmo e nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 11 do 26 let. Poskytuje podporu a pomoc mladým lidem. Pomáhá jim s jejich nepříznivými životními situacemi. Zároveň jim také poskytuje podporu v tom, co je baví, hledají zázemí pro zdokonalení sebe sama, či řešení konkrétních problémů.

Svépomocná skupina Anabell

Svépomocná skupina pro ty, kteří se potýkají s potížemi v oblasti poruch přijmu potravy. Skupinu vede peer konzultant, tedy odborný pracovník, který sám poruchu příjmu potravy překonal, a společně řeší nejrůznější témata podle potřeb skupiny. Svépomocné skupiny jsou určeny klientům od 15 let.

NZDM Blansko

NZDM Blansko je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 13 do 26 let. Poskytuje podporu a pomoc mladým lidem. Pomáhá jim s jejich nepříznivými životními situacemi. Zároveň jim také poskytuje podporu v tom, co je baví, hledají zázemí pro zdokonalení sebe sama, či řešení konkrétních problémů.

NZDM Brno

NZDM Brno může být vhodnou službou pro mladé lidi, kteří neví, jak dál, nejsou si některými momenty ve svých životech jisti, potřebují dospělou oporu pro svá rozhodování, prožívají obtíže v domácím prostředí, trápí je škola, či řeší různorodé osobní potíže – vztahy v kolektivu, partnerské nebo rodinné. NZDM umí také preventivně i intervenčně pracovat s dalšími službami v případě nutnosti.

Dětské oddělení Psychiatrické kliniky Brno – Bohunice

Pracoviště poskytuje konziliární psychologickou a psychiatrickou péči prakticky pro všechna oddělení a kliniky Dětské nemocnice (pacienti s psychosomatickou problematikou, po prodělaných úrazech, operacích, neurotickými příznaky, vývojovými vadami, podezřením na ohrožení prostředím ad.) Ve svém ambulantní části se činnost oddělení zaměřuje na pacienty indikované k péči pediatry či na žádost rodičů. Služby jsou poskytovány primárně dětským a dospívajícím pacientům (od 3 do 18 let), v indikovaných případech jejich rodinným příslušníkům.