Zahrada 2000

Sociální a zdravotní služby pro osoby nad 15 let a jejich rodiny, které se potýkají s duševním onemocněním.

Mana

Nezisková organizace, která poskytuje sociální služby dospělým osobám se závažným duševním onemocněním, kteří mají psychiatrickou diagnózu z okruhu psychóz (převážně schizofrenie) a afektivních poruch (bipolárně afektivní porucha). Soustředí se na podporu jejich silných stránek, zdrojů, zvyšování kompetencí a zodpovědnosti, což jsou indicie které vedou k jejich důstojnému a kvalitnímu životu v přirozeném prostředí.

NZDM Olomouc

NZDM Olomouci poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dětem a dospívajícím (7-26 let) v obtížných životních situacích a pomáhá jim smysluplně trávit volný čas. Jeho posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů. Klub naplňuje standardy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež České asociace streetworku. Službu poskytuje také v terénní formě.

NZDM Prostějov

NZDM v Prostějově poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dětem a dospívajícím (10-26 let) v obtížné životní situaci z města Prostějov a okolí. Motivuje a podporuje děti a mládež k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytuje sociální služby a širokou nabídku volnočasových aktivit.

NZDM v Hanušovicích

NZDM v Hanušovicích poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích a pomáhá jim smysluplně trávit volný čas. Cílovou skupinou jsou děti, mládež a mladí dospělí: v ambulantní formě (tzv. Klub) ve věku 9-21 let a v terénní formě 7-26 let. Posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městě Hanušovice.

NZMD Mohelnice a Zábřeh

NZDM v Mohelnici a Zábřehu poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích a pomáhá jim smysluplně trávit volný čas. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 9-26 let. Posláním NZDM je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městech Mohelnice a Zábřehu.

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Šternberk

Na dětském oddělení je poskytována terapie všech psychických poruch dětí od psychotických, vývojových poruch, OCD poruch, poruch příjmu potravy, přes hyperkinetické poruchy, depresivní, úzkostné včetně separačních, reaktivní poruchy po poruchy sociálního přizpůsobení, detoxikaci a léčbu závislostí a tradičně i poruch chování. Oddělení dále poskytuje péči dětem s disharmonickým vývojem (sebepoškozující chování, abnormální psychosexuální vývoj, následky šikany), dětem trpícím enurézou a enkoprézou a dětem deprivovaným či týraným. Možné je využít biologickou léčbu spolu se širokou škálou psychoterapeutických postupů – individuální vedení klienta a rodiny (je možná i intenzivní práce s rodinou), skupinovou psychoterapii, canisterapii, relaxační cvičení, ergoterapii, individuální a skupinovou arteterapii, dramaterapii, taneční terapii, které jsou zakotveny v motivačním režimu terapeutické komunity.

Psychiatrická nemocnice Šternberk

Psychiatrická nemocnice poskytuje komplexní psychiatrickou péči (diagnostickou, terapeutickou a preventivní). Terapeutická péče se opírá o zejména moderní, účelnou a individuálně cílenou psychofarmakoterapii. Ta je poskytována lékaři oddělení ve spolupráci se středním zdravotnickým personálem a vychází z aktuálních vědeckých poznatků v oboru psychiatrie, osvědčených klinickou praxí. Léčba je prováděna moderními psychofarmaky s minimem nežádoucích účinků. Zařízení dále nabízí svým pacientům možnost individuální a skupinové psychoterapie a dalších léčebných technik.

Linka duševní tísně Most

Linka pro kohokoliv, kdo se nachází v krizové nebo jinak náročné situaci a potřebuje pomoc. Linka se taktéž specializuje se na LGBT+ problematiku.

Národní linka pro odvykání

Anonymní linka pro všechny nad 15 let, kteří chtějí konzultovat problematiku v oblastech odvykání kouření, alkoholu, hazardního hráčství, drog a léků, pro jejich blízké a rodiny, pro odborníky, kteří potřebují konzultaci v odvykání u svých klientů