VIZDOM – Regionální tým Plzeň

Včasné intervence se zaměřují na podporu lidí, u kterých se brzy může rozvinout závažné duševní onemocnění, nebo se již projevilo prvními symptomy. Cílem včasných intervencí je co nejdříve poskytnout klientovi a jeho blízkým odbornou pomoc, tzn. individuální a rodinné poradenství, psychoterapii, podporu ve škole a v práci, farmakoterapii nebo psychoedukaci.

Ponton

Nezisková organizace Ponton poskytuje dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. NZDM Pixla poskytuje své služby dětem a dospívajícím v Plzni a okolí. NZDM Bedna je k dispozici dětem a dospívajícím z Příbramska. Nízkoprahová zařízení jsou zde pro všechny, kteří se ocitají v náročné situace, neví si s něčím rady nebo chtějí svůj volný čas trávit různorodými a příjemnými aktivitami.

Vida Plzeň

Služba poskytuje sociální služby a další integrační, rehabilitační a vzdělávací programy pro osoby s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením. Tým je tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Služby jsou poskytovány v terénu (tj. pracovníci dojíždějí za klienty do psychiatrických zařízení) i v konzultačních hodinách v kanceláři centra. V centrech není poskytována psychoterapie, právní poradenství, ubytování, finanční půjčky.

Ledovec

Nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo jiným psychickým handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách.

Dětské a dorostové oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň

Dětské oddělení Psychiatrické kliniky FN a LF UK v Plzni poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči pacientům ve věku od 6 do 18 let z Plzně a širokého okolí. Problematika potíží, se kterými děti s rodiči přicházejí, je široká a ne vždy psychiatrická, proto zařízení spolupracuje s psychology, učiteli a sociálními pracovníky. V nižším věku rodiče přivádějí své děti především pro problematiku ADHD a autismu, starší a adolescentní děti přichází pro poruchy příjmu potravy, sebepoškozování či sebevražednou aktivitu ať již při depresivní poruše nálady či jako zkratkovou reakci v tíživé situaci. Časté jsou vztahové problémy s vrstevníky či při prvních láskách, školní fobie nebo přílišná příchylnost k návykovým látkám včetně digitálních prostředků, vzácnější jsou první příznaky rozvoje závažnějších, psychotických onemocnění. Pracoviště se snaží léčit především psychoterapeuticky, režimovými opatřeními včetně fyzio a arteterapie, psychofarmaka ale většinou bývají alespoň přechodně nutná.

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Dobřany

Oddělení zajišťuje krátkodobé, diagnostické, a i dlouhodobější diagnosticko-terapeutické pobyty. Rodiče mají možnost děti pravidelně navštěvovat, děti mohou domů nebo do dětských domovů odjíždět na víkendy, prázdniny a svátky. Na oddělení provádí psychiatrickou a psychologickou diagnostiku a komplexní léčbu v režimu terapeutické komunity. Nejčastějšími potížemi bývají těžší hyperkinetické poruchy, hyperkinetické syndromy spojené s poruchami chování. Oddělení může nabídnout pomoc tam, kde je podezření na týrání nebo zneužívání dítěte.

Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Plzeň

Psychiatrická klinika poskytuje péči pro pacienty v akutních fázích psychiatrických onemocnění, jakými jsou např. psychózy a deprese, sebevražedné myšlenky nebo pro pacienty po uskutečněných sebevražedných pokusech, pacienty ve stavech neklidu nebo s poruchami vnímání. Léčbou na akutním oddělení je hlavně psychofarmakoterapie. Prvním krokem zájemce o léčbu či konzultaci je telefonické objednání k pohovoru na ambulanci. Nabízíme léčbu za hospitalizace, a to sedmi týdenní léčebný program. Léčit se zde mohou také pacienti se závislostí na alkoholu, drogách či patologičtí hráči. Dále pracoviště nabízí možnost denních stacionářů při léčbě úzkostné a depresivní poruchy, neurotické a psychosomatické poruchy či fobie.

Psychiatrická nemocnice Dobřany

Organizace je odborným lůžkovým zdravotnickým zařízením, zabezpečujícím především dlouhodobou léčbu a léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní psychiatrickou léčbu. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení (pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, oddělení pro léčbu závislostí, oddělení interní pro somaticky zhoršené psychiatricky léčené pacienty) a externích ambulancí. V nemocnici se též vykonávají ústavní ochranné léčby uložené soudem a povinné léčení vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Nemocnice zajišťuje závodní preventivní péči pro zaměstnance.

Linka duševní tísně Most

Linka pro kohokoliv, kdo se nachází v krizové nebo jinak náročné situaci a potřebuje pomoc. Linka se taktéž specializuje se na LGBT+ problematiku.

Národní linka pro odvykání

Anonymní linka pro všechny nad 15 let, kteří chtějí konzultovat problematiku v oblastech odvykání kouření, alkoholu, hazardního hráčství, drog a léků, pro jejich blízké a rodiny, pro odborníky, kteří potřebují konzultaci v odvykání u svých klientů