Poradna pro osoby ohrožené násilím Spirála – Intervenční centum Litoměřice

Intervenční centrum poskytuje psychickou a sociálně právní pomoc všem osobám nad 15 let, které se stali obětmi domácího násilí (fyzické, psychické, sexuální nebo ekonomické povahy). Služba je též pro osoby z jejich okolí, které jsou svědky probíhajícího domácího násilí, nebo organizace, které osoba ohrožená požádala o pomoc.

Dětská psychiatrická nemocnice Louny

Zdravotní péče se poskytuje v rámci následné lůžkové péče dětem ve věku 3 až 18 let. Nemocnice poskytuje i kratší diagnostické pobyty a ambulantní formu péče. V souladu se současnými vědeckými poznatky se zde provádí psychiatrická a psychologická diagnostika a terapie u celého spektra psychických poruch dětského věku. Zvýšená pozornost je zde věnována léčbě poruch chování a emocí, poruch aktivity a pozornosti (ADHD, ADD), poruch osobnosti, dětem s enurézou, enkoprézou, specifickými poruchami učení a dětem z vážně narušeného rodinného prostředí. Dále tikové poruchy, deprese, úzkostné poruchy a fobie, poruchy autistického spektra, schizofrenie nebo poruchy příjmu potravy, výjimečně se podílíme na následné léčbě uživatelů psychoaktivních látek. Děti jsou do léčby přijímány na základě doporučení dětských psychiatrů, psychologů, pediatrů, sociálních pracovníků či kurátorů pro mládež.

Linka duševní tísně Most

Linka pro kohokoliv, kdo se nachází v krizové nebo jinak náročné situaci a potřebuje pomoc. Linka se taktéž specializuje se na LGBT+ problematiku.

Národní linka pro odvykání

Anonymní linka pro všechny nad 15 let, kteří chtějí konzultovat problematiku v oblastech odvykání kouření, alkoholu, hazardního hráčství, drog a léků, pro jejich blízké a rodiny, pro odborníky, kteří potřebují konzultaci v odvykání u svých klientů

Nenech se

Platforma, přes kterou lze kontaktovat intervenční centrum, tzn. sociální služby věnující se poradenství a pomoci obětem i svědkům domácího násilí. Skrz tento web se s nimi můžete bezpečně a anonymně spojit. Odborní pracovníci vám rádi pomohou a poradí ve vaší tíživé situaci.

Poradna NAUTIS

Služba nabízí komplexní podporu a pomoc s orientací v dané problematické situaci osobám s PAS (poruchou autistického spektra) a jejich příbuzným.

AT (alkoholicko-toxická) linka

Anonymní linka poskytující pomoc lidem, kteří se potýkají s problémy zneužívání legálních i nelegálních návykových látek.

Drogová poradna SANANIM

Poradna poskytující poradenské služby uživatelům drog a jejich blízkým skrze linku či online poradnu. V poradně je možnost zadat anonymní dotaz týkající se drogové problematiky na webu poradny. Dále jsou zde k nalezení informace o jednotlivých drogách.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) – Psychologická poradna

Psychologické poradenství je poskytováno v těchto oblastech: studijní problémy a jejich zvládání, zvládání zátěže a řešení konfliktů, řešení frustrujících situací a strategií zvládání stresu, řešení osobních problémů, sebevědomí, motivace, sebeprezentace, řešení vztahových problémů (rodinné problémy, partnerské problémy, problémy s lidmi kolem sebe), atd.