Fokus Vysočina

Služba pro všechny jedince, kteří se potýkají s duševním onemocněním, případně jiným handicapem. Zplnomocňování klientů a rozvoj jejich schopností a dovedností, které povedou k většímu zapojení do běžného života. Je možné využít služby Centra duševního zdraví, komunitního týmu, chráněného bydlení a týmu podpory v zaměstnání. Služby jsou poskytovány osobám od 16 let.

NZDM YMCA

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně, ambulantní a terénní formou. Nízkoprahové kluby YMCA mohou být vhodnou službou pro mladé lidi, kteří neví, jak dál, nejsou si některými momenty ve svých životech jisti, potřebují dospělou oporu pro svá rozhodování, prožívají obtíže v domácím prostředí, trápí je škola, či řeší různorodé osobní potíže – vztahy v kolektivu, partnerské nebo rodinné. NZDM YMCA umí také preventivně i intervenčně pracovat s dalšími službami v případě nutnosti.

NZDM BAN!

Posláním Nízkoprahového klubu BAN! je poskytovat v Havlíčkově Brodě sociální službu pro děti a mládež nacházející se v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou takovou situací ohroženy. Sociální pracovníci jim pomáhají a podporují je například při řešení potíží ve škole, v rodině, s nevyplněným volným časem, aby mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci

NZDM EZOP

v Novém Městě na Moravě poskytuje zázemí dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženi. Nízkoprahový klub je bezpečným místem pro trávení volného času, zábavu, podporu a odbornou pomoc. Streetwork umožňuje kontakt, podporu a odbornou pomoc v přirozeném prostředí cílové skupiny.

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

Oddělení poskytuje specializovanou komplexní psychiatrickou péči pro děti s celým spektrem duševních poruch. Nadále disponuje 34 lůžky a je organizováno jako terapeutická komunita s léčebně výchovným režimem, který je podrobně popsán v domácím řádu oddělení. Léčebný tým tvoří primář, lékaři, psychologové, staniční sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice, ergoterapeutky a logopedka.

Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod (PNHB) je nadregionálním centrem psychiatrické zdravotní péče. Je plně materiálně a věcně vybavena i personálně zabezpečena pro bezodkladné zvládání těžkých akutních stavů i následnou lůžkovou zdravotní péči, včetně ochranných léčení, o pacienty v oboru psychiatrie a pro následnou specializovanou lůžkovou zdravotní péči, včetně ochranných léčení, v oborech: dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie, návykové nemoci, sexuologie, geriatrie.

Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš

V souladu se současnými vědeckými poznatky provádí pracoviště diagnostiku a terapii u celého spektra psychických poruch v dětském věku s výjimkou prvních atak psychotických onemocnění, které jsou indikovány na vyšší specializovaná pracoviště. Zvýšenou pozornost věnuje léčbě poruch chování, léčbě problémových uživatelů psychoaktivních látek, dětem s enurézou, enkoprézou, specifickými poruchami učení a dětem z vážně narušeného rodinného prostředí.

Linka duševní tísně Most

Linka pro kohokoliv, kdo se nachází v krizové nebo jinak náročné situaci a potřebuje pomoc. Linka se taktéž specializuje se na LGBT+ problematiku.

Národní linka pro odvykání

Anonymní linka pro všechny nad 15 let, kteří chtějí konzultovat problematiku v oblastech odvykání kouření, alkoholu, hazardního hráčství, drog a léků, pro jejich blízké a rodiny, pro odborníky, kteří potřebují konzultaci v odvykání u svých klientů

Nenech se

Platforma, přes kterou lze kontaktovat intervenční centrum, tzn. sociální služby věnující se poradenství a pomoci obětem i svědkům domácího násilí. Skrz tento web se s nimi můžete bezpečně a anonymně spojit. Odborní pracovníci vám rádi pomohou a poradí ve vaší tíživé situaci.