Psychiatrická nemocnice Opava

Psychiatrická nemocnice v Opavě je zdravotnické zařízení, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jde o nemocnici určenou pro diagnostiku a léčbu celého spektra duševních chorob včetně dětské psychiatrie. Nemocnice disponuje 863 lůžky a nabízí komplexní, vysoce odbornou psychiatrickou, psychologickou i sociálně-zdravotní péči. Provádí rovněž ochranné ústavní léčby, dále se podílí na vědecko-výzkumné činnosti, zabezpečuje doškolování vlastních pracovníků, provádí zdravotně výchovnou a osvětovou činnost.

Psychiatrická nemocnice Šternberk

Psychiatrická nemocnice poskytuje komplexní psychiatrickou péči (diagnostickou, terapeutickou a preventivní). Terapeutická péče se opírá o zejména moderní, účelnou a individuálně cílenou psychofarmakoterapii. Ta je poskytována lékaři oddělení ve spolupráci se středním zdravotnickým personálem a vychází z aktuálních vědeckých poznatků v oboru psychiatrie, osvědčených klinickou praxí. Léčba je prováděna moderními psychofarmaky s minimem nežádoucích účinků. Zařízení dále nabízí svým pacientům možnost individuální a skupinové psychoterapie a dalších léčebných technik.

Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod (PNHB) je nadregionálním centrem psychiatrické zdravotní péče. Je plně materiálně a věcně vybavena i personálně zabezpečena pro bezodkladné zvládání těžkých akutních stavů i následnou lůžkovou zdravotní péči, včetně ochranných léčení, o pacienty v oboru psychiatrie a pro následnou specializovanou lůžkovou zdravotní péči, včetně ochranných léčení, v oborech: dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie, návykové nemoci, sexuologie, geriatrie.

Dětské a dorostové oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň

Dětské oddělení Psychiatrické kliniky FN a LF UK v Plzni poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči pacientům ve věku od 6 do 18 let z Plzně a širokého okolí. Problematika potíží, se kterými děti s rodiči přicházejí, je široká a ne vždy psychiatrická, proto zařízení spolupracuje s psychology, učiteli a sociálními pracovníky. V nižším věku rodiče přivádějí své děti především pro problematiku ADHD a autismu, starší a adolescentní děti přichází pro poruchy příjmu potravy, sebepoškozování či sebevražednou aktivitu ať již při depresivní poruše nálady či jako zkratkovou reakci v tíživé situaci. Časté jsou vztahové problémy s vrstevníky či při prvních láskách, školní fobie nebo přílišná příchylnost k návykovým látkám včetně digitálních prostředků, vzácnější jsou první příznaky rozvoje závažnějších, psychotických onemocnění. Pracoviště se snaží léčit především psychoterapeuticky, režimovými opatřeními včetně fyzio a arteterapie, psychofarmaka ale většinou bývají alespoň přechodně nutná.

Dětské oddělení Psychiatrické kliniky Brno – Bohunice

Pracoviště poskytuje konziliární psychologickou a psychiatrickou péči prakticky pro všechna oddělení a kliniky Dětské nemocnice (pacienti s psychosomatickou problematikou, po prodělaných úrazech, operacích, neurotickými příznaky, vývojovými vadami, podezřením na ohrožení prostředím ad.) Ve svém ambulantní části se činnost oddělení zaměřuje na pacienty indikované k péči pediatry či na žádost rodičů. Služby jsou poskytovány primárně dětským a dospívajícím pacientům (od 3 do 18 let), v indikovaných případech jejich rodinným příslušníkům.

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Dobřany

Oddělení zajišťuje krátkodobé, diagnostické, a i dlouhodobější diagnosticko-terapeutické pobyty. Rodiče mají možnost děti pravidelně navštěvovat, děti mohou domů nebo do dětských domovů odjíždět na víkendy, prázdniny a svátky. Na oddělení provádí psychiatrickou a psychologickou diagnostiku a komplexní léčbu v režimu terapeutické komunity. Nejčastějšími potížemi bývají těžší hyperkinetické poruchy, hyperkinetické syndromy spojené s poruchami chování. Oddělení může nabídnout pomoc tam, kde je podezření na týrání nebo zneužívání dítěte.

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

Oddělení poskytuje specializovanou komplexní psychiatrickou péči pro děti s celým spektrem duševních poruch. Nadále disponuje 34 lůžky a je organizováno jako terapeutická komunita s léčebně výchovným režimem, který je podrobně popsán v domácím řádu oddělení. Léčebný tým tvoří primář, lékaři, psychologové, staniční sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice, ergoterapeutky a logopedka.

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Opava

Zabývá se celým spektrem psychiatrických diagnóz v dětském a dorostovém věku (od 5 do 18 let). Základní diagnostické spektrum tvoří hyperkinetické poruchy, disharmonický vývoj osobnosti, emoční problémy ve spojení s poruchami chování, sexualizované chování, suicidální či sebepoškozující chování a myšlenky, deprese, psychotické onemocnění, pervazivní vývojové poruchy, abusus návykových látek, neurotické a psychosomatické problémy, děti týrané i zneužívané, mentální retardace. Základní režim je postavený pro děti s hyperkinetickou poruchou a neurotickými projevy, speciální režimy jsou vytvořeny pro děti s poruchou příjmu potravy a pro děti s problematikou užívání návykových látek.

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Šternberk

Na dětském oddělení je poskytována terapie všech psychických poruch dětí od psychotických, vývojových poruch, OCD poruch, poruch příjmu potravy, přes hyperkinetické poruchy, depresivní, úzkostné včetně separačních, reaktivní poruchy po poruchy sociálního přizpůsobení, detoxikaci a léčbu závislostí a tradičně i poruch chování. Oddělení dále poskytuje péči dětem s disharmonickým vývojem (sebepoškozující chování, abnormální psychosexuální vývoj, následky šikany), dětem trpícím enurézou a enkoprézou a dětem deprivovaným či týraným. Možné je využít biologickou léčbu spolu se širokou škálou psychoterapeutických postupů – individuální vedení klienta a rodiny (je možná i intenzivní práce s rodinou), skupinovou psychoterapii, canisterapii, relaxační cvičení, ergoterapii, individuální a skupinovou arteterapii, dramaterapii, taneční terapii, které jsou zakotveny v motivačním režimu terapeutické komunity.

Dětské psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec

Oddělení je jediným pracovištěm poskytujícím diagnosticko-terapeutické pobyty pro dětské psychiatrické pacienty v Libereckém kraji. Poskytuje komplexní psychologické a pedopsychiatrické vyšetření, dle diagnózy určuje další terapeutický postup jako je farmakoterapie, skupinová nebo individuální psychoterapie, edukační pohovory nebo relaxační cvičení. Pracoviště pracuje s dětmi a dospívajícími s autismem, ADHD, psychotickými poruchami, mentální retardací, poruchami řeči, poruchami nálady, poruchami příjmu potravy, poruchy aktivity a pozornosti, úzkostnými a neurotickými poruchami a tikovými poruchami.